Predstavitev članov in organizacije

Ustanoviteljica zavoda: Ayana Pešec

Predsednica Sveta zavoda: Branka Laznik-Puncer

Direktorica zavoda: Nevenka Mulej

Vodja projekta “Vindolandija”: Matej Vajdič

Vodja projekta “Vindol za otroke sveta”: Branka Laznik Puncer

 

AKT
o ustanovitvi zavoda
Zavod »EkoAlt Vindol«
Center planetarne sinergije

 
 I. NAMEN USTANOVITVE

1. člen

Ustanovitelj s tem aktom ustanavlja zavod za izvajanje dejavnosti svetovanja, izobraževanja in pomoči pri osvajanju novih znanj, z uporabo akademskih in vedskih znanj ter ezoteričnega učenja, pa tudi znanj, ki so bila osebno podana skozi dolgoletno duhovno prakso, z namenom, da kot en organizem delujemo za dobrobit celega planeta. Naša vizija je Center planetarne sinergije.

Vse se v celoti izvaja kot neprofitna dejavnost.

 II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen

Ime zavoda:   Ekološko Alternativni Zavod Vindol, Center planetarne sinergije

Skrajšano ime zavoda:  Zavod »EkoAlt Vindol«

Sedež zavoda je:  Drensko rebro 21, 3261 Lesično
Zavod lahko spremeni ime, ulico ali sedež, s soglasnim sklepom sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljem.

 
III. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen

01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.412 Druge storitve za rastlinsko predelavo
15.310 Predelava in konzerviranje krompirja
15.330 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
15.810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
15.860 Pridelava čaja in kave
15.870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov
15.890 Proizvodnja drugih živil, d.n.
15.910 Proizvodnja žganih pijač
15.930 Proizvodnja vina in grozdja
17.200 Tkanje tekstilij
20.300 Stavbno mizarstvo
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.210 Tiskanje časopisov
22.220 Drugo tiskarstvo
22.230 Knjigoveštvo
22.240 Priprava za tisk
22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje videozapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
24.510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
24.520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
24.630 Proizvodnja eteričnih olj
29.720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav
36.140 Proizvodnja drugega pohištva
36.300 Proizvodnja glasbil
36.620 Proizvodnja metel in krtač
36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
40.113 Druga proizvodnja električne energije
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
45.210 Splošna gradbena dela
45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.900 Druga trgovina na debelo
52.471 Dejavnost knjigarn
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
72.210 Razvoj in založba programskih paketov
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
 računalniških naprav
72.600 Druge računalniške dejavnosti
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
 sorodnih dejavnosti
73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
74.110 Pravno svetovanje
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
 davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njimi povezano
 tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.400 Ekonomsko propagiranje
74.500 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.810 Fotografska dejavnost
74.820 Pakiranje
74.851 Prevajanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873 Druge poslovne dejavnosti
80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
85.142 Alternativne oblike zdravljenja
85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
85.323 Dejavnost dobrodelnih organizacij
85.324 Dejavnost varstveno delovnih centrov
85.329 Druge socialne dejavnosti
90.010 Ravnanje z odplakami
90.032 Druge dejavnosti javne higiene
91.120 Dejavnost strokovnih druženj
91.330 Dejavnost drugih organizacij
92.110 Snemanje filmov in videofilmov
92.130 Kinematografska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
92.511 Dejavnost knjižnic
92.522 Varstvo kulturne dediščine
92.623 Druge športne dejavnosti
93.040 Druge dejavnosti za nego telesa
93.050 Druge osebne storitve

Vse zgoraj navedene dejavnosti se izvajajo kot neprofitne in njihov cilj ni pridobivanje dobička.

Zavod lahko opravlja v manjšem obsegu tudi gospodarsko dejavnost, če je to potrebno za izvajanje njegove glavne oz. osnovne dejavnosti.

 IV. ORGANIZACIJA ZAVODA

4. člen

Zavod ima lahko v svoji sestavi organizacijske enote (OE), ki se organizirajo za izvajanje dejavnosti za posamezno področje delovanja zavoda.

OE se ustanovijo s sklepom ustanovitelja, ki hkrati določi tudi področje dejavnosti in notranjo organizacijo OE.

OE imajo svojega vodjo, ki ga imenuje Svet zavoda.

OE niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu, v poslovanju pa poleg svojega imena obvezno uporabljajo še ime in znak zavoda in označbo organizacijske enote (OE).

   
V. ORGANI  ZAVODA

5. člen

Organi zavoda so:

- Svet zavoda
- Direktor zavoda
- Strokovni svet zavoda

Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih imenuje Svet zavoda in hkrati določi tudi njihovo sestavo in pristojnosti.

SVET ZAVODA (SZ)

6. člen

Zavod upravlja Svet zavoda, ki je kolegijski organ.

Svet zavoda sestavlja 5 članov, od katerih ustanovitelj imenuje tri člane, enega člana volijo delavci zavoda, en član Sveta zavoda pa je predstavnik uporabnikov storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti.

Mandat članov Sveta zavoda traja 5 let in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani na to funkcijo.

Direktor zavoda ne more biti član Sveta zavoda, vendar sejam Sveta zavoda prisostvuje brez glasovalne pravice.

7. člen

Svet zavoda sprejema svoje odločitve na sejah z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov Sveta zavoda.

Predsednik Sveta zavoda se izvoli izmed članov Sveta zavoda na konstitutivni seji.

Delo Sveta zavoda vodi predsednik, ki tudi sklicuje seje Sveta zavoda.

8. člen

Svet zavoda ima pristojnosti:
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
- sprejema letni načrt dela zavoda in poročilo o izpolnjevanju letnega delovnega načrta,
- odloča finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
- sprejema splošne akte zavoda,
- odloča o uvedbi novih programov,
- daje soglasje k odločitvam direktorja zavoda, kadar tako določa ta akt,
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta akt oz. tiste, za katere ni izrecno pristojen drug organ,
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta akt ali akt o ustanovitvi posamezne organizacijske enote.

DIREKTOR ZAVODA

9. člen

Poslovodni organ zavoda in njegov strokovni vodja je direktor zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj brez javnega razpisa, poziv za prijavo pa je lahko objavljen na oglasni deski zavoda.

Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno.

Direktor je odgovoren  za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.

Mandat direktorja zavoda traja 5 let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan na to funkcijo.

10. člen

Direktor je lahko razrešen pred potekom časa za katerega je imenovan v primerih, kot jih določa zakon.

Sklep o razrešitvi direktorja sprejme ustanovitelj.

11. člen

Direktor zavoda ima lahko svojega namestnika, ki v odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja zavod z enakimi pooblastili kot direktor.

Pravila o imenovanju in razrešitvi direktorja veljajo tudi za njegovega namestnika.

 STROKOVNI ORGAN

12. člen

Strokovni organ zavod

a je Strokovni svet, ki ima pet članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dejavnosti zavoda imenuje ustanovitelj.

VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

13. člen

Ustanovitelj zagotovi sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda.

Ustanovitelj za začetek opravlja dejavnosti zavoda namenja denarna sredstva v višini, ki so potrebna za ustanovitev.

Ustanovitelj zagotovi zavodu tudi poslovni prostor in opremo, ki je potrebna za začetek dela zavoda.

Premoženje zavoda je last ustanovitelja, to premoženje pa upravlja zavod.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

14. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo:
- od ustanovitelja,
- s sofinanciranjem,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- z darili,
- s subvencijami,
- s sponzorstvom,
- z donatorstvom.

Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi.


VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

15. člen

Zavod lahko razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, le za razvoj in razširitev dejavnosti in poslovanja, za dohodke delavcev, za rezerve in druge z zakonom dovoljene namene.

O tem odloča ustanovitelj.

16. člen

Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, ki nastane na zavodu zaradi prenizko odmerjenih sredstev za kritje določenega programa, krije zavod iz lastnih sredstev.

 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA O PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

17. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu neomejeno.

18. člen

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine vloženih sredstev.

X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM

19. člen

Zavod:
- sprejema progam in poroča o njegovem izvajanju,
- poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
- oblikuje razvojne načrte,
- zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
 
Ustanovitelj:
- nadzira zakonitost dela zavoda in uspešnost njegovega poslovanja,
- sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub.

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

20. člen

Zavod ima lahko Statut, ki ureja:
- organizacijo zavoda,
- organe zavoda in njihove pristojnosti,
- način odločanja
- druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti zavoda.

Statut zavoda sprejema Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

21. člen

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki urejajo posamezno področje dela in poslovanja zavoda.

XII. STATUSNE SPREMEMBE

22. člen

Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov ali organizira kot podjetje. O tem odloča ustanovitelj.

V zavodu se lahko organizira nova organizacijska enota, lahko se organizacijske enote ukinejo, lahko se iz zavoda organizacijska enota izloči in se vključi v drug zavod. O tem odloča ustanovitelj.

 XIII. PRENEHANJE ZAVODA

23. člen

Zavod lahko preneha, če tako odloči ustanovitelj.

Zavod preneha tudi:
- če se s pravnomočno sodno odločbo ugotovi ničnost vpisa v sodni register,
- če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,
- zaradi statusnih sprememb,
- v drugih primerih, ki jih določa zakon.

XIV. VPIS V SODNI REGISTER

24. člen

Z vpisom v sodni register pridobi zavod pravno in poslovno sposobnost.

XV. USTANOVITVENI STROŠKI

25. člen

Vsi stroški, ki so potrebni za ustanovitev zavoda, so stroški zavoda.

 XVI. REŠEVANJE SPOROV

26. člen

Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s tem aktom je pristojno sodišče v Celju.

XVII. KONČNA DOLOČBA

27. člen

Ta Akt je sestavljen v 4 vsebinsko enakih izvodih, ki vsi veljajo kot original, in od katerih ustanovitelj prejme en izvod, dva izvoda pa sta potrebna za ustanovitev in registracijo zavoda.

 

Lesično, 12.9.2007  

     
        Ustanovitelj:

        AYANA PEŠEC